Observatory > Obserwatory: metodologia > Kwestionariusz dla organizacji zajmujących się kształceniem ustawicznym o profilu zawodowym kierowanym na obszary wiejskie, wykorzystujących media teleinformatyczne
 

Celem tej części badań jest zebranie informacji na podstawie próby tworzonej przez odbiorców kształcenia i szkolenia zawodowego wpieranego nowoczesnymi technologiami w kontekście kształcenia ustawicznego kierowanego do pracowników małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudniających się i bezrobotnych, dążących do uzyskania zatrudnienia w sektorze prywatnym, na obszarach wiejskich w siedmiu krajach uczestniczących w projekcie (Węgry, Polska, Grecja, Finlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy). Dzięki uzyskanym informacjom zostanie utworzony „profil” uczestników szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki społeczno-ekonomicznej, aspiracji uczestników oraz znaczenia tego rodzaju form kształcenia dla kariery zawodowej i rozwoju osobistego beneficjentów szkoleń. Badaniu zostanie poddana również grupa kontrolna, złożona z osób o podobnych cechach położenia społeczno-ekonomicznego, pracujących bądź poszukujących pracy na obszarach wiejskich, celem wskazania ich potencjalnego zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne oraz barier utrudniających do niego dostęp (np. braki w infrastrukturze teleinformatycznej, niedostatek materiałów naukowych, odmienność poglądów czy bariery o charakterze naukowym). Dzięki wynikom zgromadzonym na podstawie badania obu prób określona zostanie „sekcja wymogów” Observatory, która wzbogaci istniejący już materiał i bazę danych w dane statystyczne.

Podczas konstrukcji narzędzia zostanie uwzględniona potrzeba wykorzystania dwóch oddzielnych prób. Pierwszą będą tworzyli uczestnicy (przeszli oraz obecni) szkoleń wspieranych przez nowoczesne technologie informatyczne (ze szczególnym uwzględnieniem ustawicznego kształcenia technicznego i zawodowego), druga próba będzie się natomiast składała z osób, które nie brały udziału w tego rodzaju szkoleniach.

a. Ramy definicyjne szczególnych przypadków, zmiennych, hipotez; projekt kwestionariusza wywiadu. Wszystkie informacje zdobyte podczas przeglądu literatury zastanej, która miała miejsce podczas implementacji WP2 oraz wszystkie wiadomości uzyskane w trakcie zadań wykonywanych w ramach WP3.1 (włącznie z uwzględnieniem doświadczeń osób prowadzących szkolenia, a także opinii odnośnie wielu kwestii związanych z beneficjentami) zostaną przekazane zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie kwestionariusza wywiadu. Kwestia zbudowania socjo-ekonomicznego oraz zawodowego profilu beneficjentów szkoleń wspieranych nowoczesnymi technologiami informatycznymi, oczekiwania respondentów biorących udział w kursach, ich dostęp do tego rodzaju formy kształcenia, ograniczenia oraz motywacje odnośnie podjęcia szkolenia wykorzystującego metody e-learningu, wpływ, bądź oczekiwany wpływ ukończenia szkolenia na karierę zawodową i własny rozwój – wszystkie te czynniki mogą być przedstawione osobie pytającej w formie wskazówki jako zmienne uwzględnione w projekcie, będące celem badania. Zbudowane zostaną dwa oddzielne kwestionariusze wywiadu – pierwszy dla odbiorców szkoleń, drugi: dla grupy kontrolnej. Zdecydowana większość pytań ustrukturyzowanego kwestionariusza będzie miała charakter zamknięty. By dać respondentom możliwość wypowiedzenia się o kwestiach dla nich szczególnie istotnych – jedno lub dwa pytania zostaną wprowadzone do kwestionariusza wywiadu jako pytania otwarte.

b. Dobór próby. Podczas wywiadów pogłębionych przeprowadzanych w organizacjach zajmujących się prowadzeniem szkoleń wspieranych nowoczesnymi technologiami informatycznymi, ankieterzy będą prosili przedstawicieli tychże instytucji o przygotowanie baz zawierających adresy internetowe beneficjentów szkoleń, z uwzględnieniem osób bezrobotnych jak i zatrudnionych w prywatnym sektorze na obszarach wiejskich (chodzi o osoby pracujące w małym bądź średnim biznesie oraz osoby samozatrudniające się). W przypadku tych instytucji, których beneficjenci nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w projekcie, wystosowana zostanie specjalna prośba, by dana organizacja rozesłała do swoich kursantów email wraz z załączonym kwestionariuszem dla odbiorców szkoleń. Całkowicie anonimowe kwestionariusze zostaną następnie odesłane do krajowego zespołu celem przeprowadzenia analizy danych. Próba dla grupy odbiorców szkoleń zostanie dobrana w sposób losowo- warstwowy. Kryteriami wyznaczającymi warstwy będą: obszar geograficzny, wielkość i rodzaj przedsiębiorstwa zatrudniającego respondenta, status zawodowy, oraz ukończenie kursu. W zależności od wielkości państwa prowadzącego badanie, przewidywana jest próba 500-1000 odbiorców szkoleń.

c. Próba dla grupy kontrolnej zostanie utworzona na podstawie danych uzyskanych od małych i mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. Istnieje również prawdopodobieństwo pozyskania informacji od Izby Przemysłowo-Handlowej i stowarzyszenia osób samozatrudniających się. Za zgodą wyżej wymienionych przedsiębiorstw i organizacji, po uprzednim zidentyfikowaniu osób posiadających stały dostęp do Internetu w pracy i nie uczestniczących wcześniej w jakiejkolwiek formie kształcenia wspieranego nowoczesnymi technologiami informatycznymi, skontaktujemy się z jedną lub kilkoma osobami zatrudnionymi w podanych instytucjach. Ze względów ekonomicznych grupę kontrolną mogą tworzyć osoby z jednego rejonu geograficznego. Dla każdego kraju uczestniczącego w badaniu przewidywana jest grupa kontrolna w liczbie 50-150 respondentów – w zależności od populacji danego państwa.

d. Kwestionariusze wywiadu zostaną dostarczone przez Internet. Ankiety adresowane do odbiorców szkoleń oraz grupy kontrolnej, po wcześniejszym przetłumaczeniu na język państwa biorącego udział w projekcie, zostaną rozesłane drogą mailową bezpośrednio przez pracowników wszystkich krajowych zespołów. Inna metoda zbierania danych będzie polegała na wykorzystaniu baz udostępnianych przez organizacje szkolące (próba odbiorców szkoleń) i partnerów społecznych (próba dla grupy kontrolnej). Dzięki pomocy tych organizacji wypełnione kwestionariusze trafią do krajowych zespołów, gdzie zostaną poddane wnikliwym analizom.

e. Ustalenie wspólnego, dla wszystkich partnerów projektu, schematu analizy i opracowywania danych. W tym celu przewidziane zostały tabele proste oraz tabele krzyżowe, które, biorąc pod uwagę potrzeby beneficjentów szkoleń w kwestii informacji i materiałów dydaktycznych, umożliwiają porównywanie wyników uzyskiwanych w różnych krajach. Wspólna struktura raportu została określona również dla studiów przypadku.

f. Realizacja 7 raportów krajowych, uwzględniających wspólną strukturę i standardy wyznaczone przez spis treści, jak również listę tabel i wykresów (Węgry, Polska, Grecja, Finlandia, Wielka Brytania, Hiszpania i Niemcy). Każdy raport krajowy posiada załączone studia przypadku.

**Proszę zauważyć, iż poprzez wypełnienie internetowej wersji kwestionariusza Państwa organizacja staje się członkiem sieci Observatory

 
<< Poprzednia strona Następna strona >>