Εισαγωγή
 

To Παρατηρητήριο Εuracademy είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Leonardo da Vinci για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση. Το Παρατηρητήριο προωθεί την διενέργεια διευρωπαϊκής έρευνας και τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων για τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων στις αγροτικές περιοχές, με έμφαση στο ρόλο που παίζουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διαδικασία μάθησης.

 
  επόμενη σελίδα >>