Στόχοι
 

Οι αγροτικές περιοχές υποφέρουν από έλλειψη εξειδίκευσης, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες κατάρτισης και χαμηλά επίπεδα ζήτησης για κατάρτιση, ιδιαίτερα αυτή που υποστηρίζεται από ΤΠΕ. Αυτό οδηγεί την πλειοψηφία του εργατικού τους δυναμικού (κυρίως τα στελέχη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων και των γεωργών) σε μειονεκτική θέση, ενώ αποτελεί απειλή για τις επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου και τις θέσεις απασχόλησης, περιορίζοντας την εργασιακή κινητικότητα. Οι αγροτικές περιοχές υποφέρουν επίσης από το ψηφιακό χάσμα το οποίο περιορίζει την δυνατότητα των κατοίκων τους να χρησιμοποιούν ΤΠΕ για την επαγγελματική τους εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το Παρατηρητήριο Euracademy στοχεύει στη δημιουργία μιας υποδομής γνώσης και πληροφοριών στα παραπάνω θέματα, με προτεραιότητα στην καταγραφή των αναγκών για δια βίου μάθηση των στελεχών διοίκησης και των εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές, και στην εκτίμηση της δεκτικότητας τους για μάθηση υποστηριζόμενη από ΤΠΕ. Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, προσδιορίζεται και εφαρμόζεται πιλοτικά η ερευνητική μεθοδολογία, και ειδικότερα η δειγματοληπτική βάση και τα εργαλεία συλλογής των στοιχείων, με την προοπτική να επαναλαμβάνεται η έρευνα σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλ. κάθε τρία χρόνια. Έτσι εξασφαλίζεται η συλλογή ενημερωμένων πληροφοριών και συγκριτικών στοιχείων σε βάθος χρόνου, τα οποία θα βοηθήσουν τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων για τις αγροτικές περιοχές.

Ποιος ωφελείται;
Στους ωφελούμενους του Παρατηρητήριου περιλαμβάνονται οι φορείς εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι, κυρίως οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων, οι φορείς πιστοποίησης, οι κοινωνικοί εταίροι, όσοι είναι επιφορτισμένοι με την χάραξη πολιτικής και οι ερευνητές.

 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>