Δραστηριότητες >Ανασκόπηση των πολιτικών και των πρακτικών της δια βίου μάθησης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ
 

Το Παρατηρητήριο άρχισε τις δραστηριότητές του με την ανασκόπηση Ευρωπαϊκών πολιτικών και των πρακτικών της δια βίου μάθησης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, με σκοπό την αναγνώριση και προώθηση «παραδειγμάτων καλής πολιτικής» που μπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας σε φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών με έμφαση στη μάθηση που υποστηρίζεται από ΤΠΕ. Επίσης, περιλαμβάνει μια εκτενή ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας από το CEDEFOP, OECD, EUROSTAT, και επιλεγμένους ιστοχώρους που υποστηρίζονται από την Ε.Ε., μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους σχετικούς φορείς.

Με βάση τη συστηματική ανασκόπηση των πολιτικών και των πρακτικών στις επτά χώρες που συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο, και στην Ε.Ε. γενικότερα, δημιουργείται ένας κατάλογος «ευκαιριών» όπου σημειώνεται η σημασία της δια βίου μάθησης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ για τις ΜΜΕ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους σε αγροτικές περιοχές. Επίσης, επανεξετάζεται η υπάρχουσα κατάσταση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και αξιολογείται η παροχή αυτού του τύπου εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο.

Ανασκόπηση των πολιτικών και των πρακτικών της δια βίου μάθησης  - περισσότερα...

 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>