Tło
 
W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej odnotowano wyraźny wzrost liczby osób dorosłych uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach i kształceniu ustawicznym. W roku 2002 wskaźnik ten wyniósł 8,5%. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego, podkreślającego wagę działań reformatorskich (finalizowanych do 2010 roku) na rzecz wzrostu zatrudnienia i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, głównym priorytetem polityki prowadzonej przez Unię Europejską jest zwiększenie liczby uczestników szkoleń i kształcenia ustawicznego, wykorzystującego nowoczesne technologie informatyczne, do 12,5% wśród mieszkańców UE. Kraje członkowskie, by osiągnąć cele zgodne z postanowieniami europejskiego raportu (2003/2004) na temat wspólnej polityki zatrudnieniowej oraz wnioskami zawartymi w raporcie “Getting to work on Life Long Learning”, (wydanym przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), zostały zobowiązane do wprowadzenia znaczących zmian w zakresie upowszechniania szkoleń i kształcenia zawodowego do końca 2006 roku. Sam fakt wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu ustawicznym okazał się nieść za sobą określonego rodzaju skutki. Oprócz tego, iż upowszechniony został dostęp do różnego rodzaju form kształcenia, rozpoczął się proces zacierania różnic pomiędzy miastem a obszarem wiejskim, który do tej pory cechował się niedostatecznym poziomem kwalifikacji zawodowych. Zwiększenie efektywności nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym w całej Europie podkreślają również postulaty Planu Działania Europa 2002, który argumentuje, iż kształcenie wspierane nowoczesnymi technologiami informatycznymi (w tym distance learning) ułatwia naukę w domu, zapewniając przy tym oszczędność kosztów oraz dostosowania czasu nauki do własnych potrzeb i możliwość. Fakt ten ma szczególne znaczenie dla właścicieli małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, których ograniczona działalność i mniejsze zyski stoją w opozycji do pokrywania wysokich kosztów uczestnictwa w różnego rodzaju kursach. Dzięki tego rodzaju szkoleniom wspieranym nowoczesnymi technologiami informatycznymi przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami otwiera się możliwość podnoszenia poziomu kwalifikacji osób w nich zatrudnianych (mieszkańców obszarów wiejskich), co ma znaczny wpływ na zwiększanie konkurencyjności, zwłaszcza mniejszych i częściej narażonych na niepowodzenie, przedsiębiorstw.

 
<< Poprzednia strona Następna strona >>