Działalność > Przegląd regulacji prawnych i działań podejmowanych w zakresie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych
 

Przegląd regulacji prawnych i działań podejmowanych w zakresie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych
w Europie stanowił pierwszą fazę zadań podejmowanych przez Zespół Observatory. Głównym celem przeprowadzanych w tym kierunku prac (zrealizowano
m.in. pogłębione wywiady kwestionariuszowe) była identyfikacja tendencji i wymagań w zakresie szkolenia zawodowego, w szczególności dla sektora małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach wiejskich, mogących stanowić podstawę wdrażania działań innowacyjnych na poziomie narodowym jak i unijnym (przykłady dobrych praktyk). Dodatkowo przeprowadzona została kwerenda dostępnej literatury, w tym zbiorów bibliograficznych będących w posiadaniu CEDEFOP i OECD, a także dokonano przeglądu badań realizowanych w ramach Statystycznego Programu Wspólnoty oraz stron internetowych wspieranych przez Komisję Europejską, organizacje pozarządowe i inne odpowiednio dobrane instytucje.

Na podstawie zbieranych materiałów, przeglądu regulacji prawnych i działań podejmowanych w zakresie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych w Europie powstaje baza danych oferująca zarówno pracodawcom, jak i pracobiorcom informacje na temat istniejących możliwości szkoleń zawodowych, szczególnie z małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, a także osobom samozatrudniającym się i bezrobotnym. Uzyskane informacje prezentują również cechy wspólne oraz różnice pomiędzy krajami biorącymi udział w projekcie w odniesieniu do ogólnej sytuacji, charakterystycznej dla całej UE.

Raport z przeglądu regulacji prawnych i działań podejmowanych w zakresie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych - czytaj więcej...

 
<< Poprzednia strona Następna strona >>