Działalność > Kwestionariusze i baza danych
 

Observatory:

  • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów kwestionariuszowych z respondentami pochodzącymi z siedmiu krajów Unii Europejskiej, którzy profesjonalnie zajmują się prowadzeniem szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, celem uzyskania i rozpowszechniania praktycznych informacji na temat tendencji i wymagań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach wiejskich, a także osób samozatrudniających się jak i bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie, w całej UE. Te informacje będą stanowiły podstawę dla dokonywanych statystyk i związanej z nimi bazy danych. 
  • Przeprowadzanie wywiadów z wyselekcjonowaną grupą uczestników szkoleń adresowanych do mieszkańców obszarów wiejskich, celem określenia ich społeczno-ekonomicznego profilu, zidentyfikowania ich potrzeb związanych z wykonywaną pracą oraz koniecznością dalszego kształcenia, a także roli szkolenia i kształcenia zawodowego, szczególnie wpieranego nowoczesnymi technologiami informatycznymi, w kontekście ich planów zatrudnieniowych, utrzymania pracy i mobilności zawodowej. Badaniu poddana zostanie także grupa kontrolna, składająca się z osób o podobnych cechach położenia społeczno-ekonomicznego, pracujących bądź poszukujących pracy na obszarach wiejskich, celem wskazania ich potencjalnego zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne oraz barier utrudniających do niego dostęp (np. braki w infrastrukturze teleinformatycznej, niedostatek materiałów naukowych, odmienność poglądów czy bariery o charakterze kulturowym). Dane uzyskane w obu próbach wzbogacą materiał statystyczny i związaną z nim bazę danych.
Raporty z badań kwestionariuszowych – czytaj więcej…
 
<< Poprzednia strona Następna strona >>