Παρατηρητήριο > Παρατηρητήριο – Μεθοδολογία > Επιτόπια Έρευνα σε Αποδέκτες Εκπαίδευσης & στην Ομάδα Ελέγχου
 

Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε αποδεκτές συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, σε αγροτικές περιοχές επτά ευρωπαϊκών χωρών (Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, UK, Ισπανία, Γερμανία). Σε αυτό το δείγμα συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ, οι αυτο-απασχολούμενοι καθώς επίσης και οι άνεργοι που επιδιώκουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα. Η έρευνα αυτή έχει στόχο την δημιουργία του προφίλ των εκπαιδευομένων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ στον εργασιακό τους χώρο αλλά και έξω από αυτόν. Το προφίλ αυτό θα δημιουργηθεί με βάση τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τα εργασιακά και κοινωνικό–οικονομικά τους χαρακτηριστικά και την αξιολόγηση της συνεισφοράς της δια βίου μάθησης, κυρίως αυτής που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, στις επαγγελματικές τους προοπτικές και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Οι αποδέκτες εκπαίδευσης εκφράζουν την «διατυπωμένη ζήτηση» για την δια βίου μάθηση και κατάρτιση που υποστηρίζεται από ΤΠΕ. Μια «ομάδα ελέγχου» αποτελούμενη από άτομα με παρόμοια κοινωνικό–οικονομικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι εργάζονται σε ΜΜΕ ή αναζητούν εργασία σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβάνεται επίσης στην έρευνα. Η «ομάδα ελέγχου» βοηθά να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά της «αφανούς» ζήτησης για δια βίου μάθηση και να διερευνηθούν τα εμπόδια, όπως η προσβασιμότητα σε ΤΠΕ, η πρόσβαση στους φορείς εκπαίδευσης, οι αντιλήψεις και οι ανάγκες των εργαζομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα δύο δείγματα παρέχουν το βασικό υλικό για τις «στατιστικές χρηστών» και την αντίστοιχη τράπεζα δεδομένων.

Η μεθοδολογία για την διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας πεδίου έχει δομηθεί έτσι ώστε τα δυο δείγματα να εξεταστούν και να αξιολογηθούν ξεχωριστά.. Το πρώτο δείγμα αποτελείται από «αποδέκτες» (πρώην και νυν) εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ (με έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – VET), ενώ το δεύτερο δείγμα αποτελείται από ανθρώπους που δεν έχουν πάρει μέρος σε παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί ως «ομάδα ελέγχου». Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής σταδία:

α. Καθορισμός στόχων, μεταβλητών και υποθέσεων, και σχεδιασμός του ερωτηματολόγιου. Οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις που έγιναν στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2 και τα βασικά συμπεράσματα του υπο-πακέτου Εργασίας 3.1 σχετικά με την εμπειρία και τις γνώμες των φορέων εκπαίδευσης για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τους αποδέκτες εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιηθούν για τον πληρέστερο σχεδιασμό της μεθοδολογίας αυτού του πακέτου εργασίας. Από τη συλλογή πληροφοριών, θα εξεταστούν ενδεικτικά το κοινωνικό-οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευομένων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ στον εργασιακό τους χώρο αλλά και έξω από αυτόν, οι φιλοδοξίες, τα κίνητρα, οι περιορισμοί και οι απαιτήσεις εκπαιδευομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης με υποστήριξη ΤΠΕ, σε σχέση με την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Θα σχεδιαστούν δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια, ένα για τους αποδέκτες εκπαίδευσης και ένα για την «ομάδα ελέγχου». Οι ερωτήσεις θα είναι κυρίως κλειστού τύπου, που θα πλαισιώνονται από μια σειρά κωδικοποιημένων εναλλακτικών απαντήσεων. Θα υπάρχουν επίσης ορισμένες «ανοιχτές» ερωτήσεις έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους πάνω στο σχετικό θέμα.

β. Προσέγγιση του δείγματος. Η προσέγγιση του πρώτου δείγματος – αποδέκτες εκπαίδευσης – σε εθνικό επίπεδο θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου σε φορείς εκπαίδευσης. Οι οργανισμοί αυτοί θα κληθούν να καταστήσουν το ερωτηματολόγιο διαθέσιμο σε ανθρώπους που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι του ιδιωτικού τομέα σε αγροτικές περιοχές (κυρίως σε εργαζόμενους ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων, και αυτο-απασχολούμενων). Εάν αυτο δεν καταστεί δυνατό λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων, τότε οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα στείλουν το ερωτηματολόγιο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα χαρακτηριστικό δείγμα εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τους κανόνες που θα θέσει η ομάδα του προγράμματος, για να το συμπληρώσουν ανώνυμα. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων ακολουθεί την μεθοδολογία της ποιοτικής ανάλυσης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του δείγματος θα καθοριστούν από τους εταίρους του προγράμματος και θα αφορούν γεωγραφικά κριτήρια, τον τύπο και το μέγεθος των επιχειρήσεων που εργάζονται οι αποδέκτες εκπαίδευσης, την επαγγελματική τους κατάσταση, την επιτυχημένη ή μη ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτο το αντιπροσωπευτικό δείγμα θα αποτελείται από 500-1000 άτομα, ανάλογα με τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά κάθε χώρας.

γ. Η προσέγγιση της «ομάδας ελέγχου» θα γίνει μέσω οργανισμών που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, π.χ. Εμπορικά, Αγροτικά, Βιομηχανικά Επιμελητήρια, επαγγελματικοί οργανισμοί, ομοσπονδίες. Με τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών τους, ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ θα κληθούν να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, αφού πρώτα γίνει σαφές ότι δεν έχουν πάρει μέρος στο παρελθόν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με υποστήριξη ΤΠΕ. Για λόγους οικονομίας, η «ομάδα ελέγχου» μπορεί να προέλθει από την ίδια γεωγραφική περιοχή, ενώ το σχετικό δείγμα θα αποτελείται από 50-150 άτομα, ανάλογα με τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά κάθε χώρας.

δ. Τα ερωτηματολόγια και για τα δυο δείγματα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελιδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Τα ερωτηματολόγια θα μεταφραστούν σε όλες τις εθνικές γλώσσες και θα αποστέλλονται από τους εταίρους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των εκπαιδευτικών οργανισμών που θα παρέχουν το δείγμα των εκπαιδευομένων ή μέσω των κοινωνικών εταίρων που θα παρέχουν το δείγμα της «ομάδας ελέγχου» . Κάθε εθνική ομάδα ερευνητών θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και ανάλυση των αντιστοιχών συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.

ε. Η επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται βάση μιας κοινής δομής για όλους τους εταίρους. Η συγκριτική φύση της έρευνας λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτής της κοινής δομής, με στόχο την καλύτερη ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αλλά και την εκπλήρωση των στόχων αυτού του πακέτου εργασίας. Η κωδικοποίηση και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο θα γίνει από την αντίστοιχη εθνική ομάδα ερευνητών.

στ. Συγγραφή επτά εθνικών εκθέσεων (όσες και οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Η.Β., Ισπανία και Γερμανία) με βάση μια κοινή δομή όπου προσδιορίζονται τα περιεχόμενα και τα στατιστικά στοιχεία (π.χ. πίνακες και διαγράμματα) που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές τις εθνικές εκθέσεις. Οι εθνικές εκθέσεις θα είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και στην εθνική γλώσσα των ερευνητών.

 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>