Παρατηρητήριο > Παρατηρητήριο – Μεθοδολογία > Επιτόπια Έρευνα σε Φορείς Εκπαίδευσης
 

Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε φορείς εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο αλλά και γενικότερα, με έμφαση στη δια βίου μάθηση που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του «συνδυασμού εκπαίδευσης» (εξ αποστάσεως και στην τάξη), σε εργαζόμενους των ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενους καθώς και σε ανέργους σε διαφορετικές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών θα βοηθήσει στη δημιουργία του «τμήματος παροχής» του Παρατηρητηρίου, ενώ στη βάση αυτή δημιουργείται και ένας κατάλογος «παραδειγμάτων καλής πρακτικής».

Στην πρώτη φάση της επιτόπιας έρευνας χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση και τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας των αρχικών φάσεων του προγράμματος. Στην συνέχεια, εξετάστηκαν ο σχεδιασμός των μεταβλητών, η προσέγγιση του εξεταζόμενου δείγματος καθώς επίσης και η επιλογή των μεθόδων/εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στα διαφορετικά σταδία της επιτόπιας έρευνας σε εκπαιδευτικούς φορείς. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής σταδία:

α. Σχεδιασμός του δείγματος. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μιας κατάλληλης βάσης δειγματοληψίας σε εθνικό επίπεδο. Η βάση αυτή αποτελείται από εκπαιδευτικούς φορείς που προσφέρουν προγράμματα σχετικά με τη δια βίου μάθηση, με υποστήριξη ΤΠΕ, σε ΜΜΕ, αυτο-απασχολούμενους και ανέργους σε αγροτικές περιοχές. Συνεπώς, ένα πολύ σημαντικό στάδιο αυτής της διαδικασίας είναι η ανασκόπηση ερευνών σχετικών με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET) που πραγματοποιήθηκαν από κρατικούς, ιδιωτικούς και άλλους φορείς. Επίσης, οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ανασκόπησης των πολιτικών και των πρακτικών της δια βίου μάθησης που υποστηρίζεται από ΤΠΕ, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μιας ευρείας βάσης δειγματοληψίας. Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος, με βάση διάφορα κριτήρια όπως π.χ. το προφίλ των σπουδαστών (εργαζόμενοι ΜΜΕ, αυτο-απασχολούμενοι, άνεργοι), γεωγραφικές περιοχές (αστικές, αγροτικές), θέματα και τρόποι παράδοσης μαθημάτων. Αυτο το αντιπροσωπευτικό δείγμα θα αποτελείται από 50-150 εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ανάλογα με τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά κάθε χώρας.

β. Η προσέγγιση του δείγματος θα γίνει μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που θα είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο του Παρατηρητηρίου. Η δομή και το πειραματικό στάδιο του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε από τον εταίρο που είναι ο κύριος υπεύθυνος αυτού του πακέτου εργασίας και κατόπιν τέθηκε στη διάθεση των άλλων συνεργατών για να μεταφραστεί σε όλες τις εθνικές γλώσσες. Για την συμπλήρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού ερωτηματολογίων, καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια ούτως ώστε να απαιτείται ο ελάχιστος δυνατός χρόνος για την συμπλήρωση του. Επίσης, δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή, σειρά και τη σαφή διατύπωση των ερωτήσεων αλλά και των εναλλακτικών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις είναι κυρίως κλειστού τύπου και αναφέρονται στις μεθόδους και στους τόπους παράδοσης των προγραμμάτων κατάρτισης, στον σκοπό και στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη θέση που κατέχουν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα στη διαδικασία της «επαγγελματικής καριέρας» των εργαζομένων των ΜΜΕ ή των ανέργων, στους διαθέσιμους πόρους και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παράδοση των προγραμμάτων κατάρτισης, στα προσόντα που πρόκειται να αποκτήσουν οι σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στην διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, στην υποστήριξη που παρέχουν εκπαιδευτές και δάσκαλοι, σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ποσοστά ολοκλήρωσης ή μη σειράς μαθημάτων, και στο προφίλ των σπουδαστών.

γ. Με βάση τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν από το αρχικό δείγμα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα που θα αποτελείται από 10-15 εκπαιδευτικούς οργανισμούς θα επιλεχθεί για μια πιο λεπτομερής ανάλυση. Οι ερευνητές θα προσεγγίσουν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θα επιλεχθούν με σκοπό να πάρουν συνέντευξη από ένα ανώτερο στέλεχος του οργανισμού, αρμόδιο για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα αποτελέσματα αυτών. Η συλλογή ποιοτικών πληροφοριών μέσω των συνεντεύξεων θα επιτρέψουν στους ερευνητές να συνθέσουν case studies με παραδείγματα καλής πρακτικής από οργανισμούς που παρέχουν προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης με υποστήριξη ΤΠΕ.

δ. Το ερωτηματολόγιο θα διοχετευθεί, μέσω του Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (EFVET), σε εκπροσώπους της Ε.Ε. και σε άλλους Ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς που έχουν προσδιοριστεί από διάφορες ευρωπαϊκές τράπεζες δεδομένων.

ε. Η επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται βάση μιας κοινής δομής για όλους τους εταίρους. Η συγκριτική φύση της έρευνας σε διαφορετικές χώρες, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι διαφορετικές ανάγκες των target groups στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτής της κοινής δομής, με στόχο την καλύτερη ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, των εκθέσεων και των συνεντεύξεων. Τέλος, μια κοινή δομή ανάλυσης συμφωνήθηκε μεταξύ των συνεργατών και για τα case studies.

στ. Συγγραφή επτά εθνικών εκθέσεων (όσες και οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Η.Β., Ισπανία και Γερμανία) με βάση μια κοινή δομή όπου προσδιορίζονται τα περιεχόμενα και τα στατιστικά στοιχεία (π.χ. πίνακες και διαγράμματα) που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές τις εθνικές εκθέσεις. Σε κάθε μια από τις εθνικές εκθέσεις τα παραδείγματα καλής πρακτικής που αναφέρονται στα case studies θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό παράρτημα.

ζ. Συγγραφή μιας συνοπτικής έκθεσης όπου θα αναφέρονται παραδείγματα εκπαιδευτικών οργανισμών από άλλες χώρες της Ε.Ε. που προσφέρουν προγράμματα δια βίου μάθησης με υποστήριξη ΤΠΕ.

** Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τους φορείς εκπαίδευσης, γίνεστε μέλος του δικτύου του προγράμματος

 
<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>