Observatorio > Observatoryn menetelmät > Kysely opiskelijoille ja kontrolliryhmälle
 

Koulutukseen osallistujille ja kontrolliryhmille toteuttavien kyselyiden tarkoituksena on koota kokemuksia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävään elinikäistä oppimista tukevaan koulutukseen osallistuneilta henkilöiltä seitsemässä maassa (Unkari, Puola, Suomi, Iso-Britannia Espanja ja Saksa). Kootun tiedon avulla rakennetaan myös eräänlainen alustava profiili tieto- ja viestintäteknologian avulla toteutettuun koulutukseen osallistujista. Koulutukseen osallistuneiden vastaukset luovat osan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän koulutuksen kysynnän tarkastelusta. Kontrolliryhmälle toteutettavaan kyselyyn haetaan vastaavanlaisen sosioekonomisen taustan omaavia henkilöitä kuin koulutukseen osallistuneillakin on. Kontrolliryhmä kuitenkin koostuu henkilöistä, jotka eivät ole ottaneet osaa tieto- ja viestintäteknologian avulla toteutettuun koulutukseen. Kontrolliryhmälle suunnatulla kyselyllä on tarkoitus paitsi selvittää osallistumisen esteitä, myös kartoittaa mahdollista piilevää kysyntää tieto- ja viestintäteknologian avulla toteutettavalle koulutukselle. Koulutukseen osallistujille sekä kontrolliryhmälle toteutetut kyselyt muodostavat Observatorio-työkalun ”kysyntä”-osion sekä perustiedon koulutukseen osallistujiin liittyvistä tilastoista.

Tutkimusmenetelmät ovat seuraavat:

  • Kyselyiden tarkentaminen, muuttujien ja hypoteesien valinta sekä kysymyslomakkeiden suunnittelu. Suunnittelussa hyödynnetään niin kirjallisuuskatsauksesta kuin koulutuksen tarjoajille suunnatusta kyselystä saatuja kokemuksia. Kyselylomakkeita suunnitellaan kaksi: toinen koulutukseen osallistuille ja toinen kontrolliryhmälle. Kysymykset ovat pääasiassa strukturoituja.
  • Otoksen valinta/koulutukseen osallistuneet: Kansallisesti sopiva otoskoko määritellään perusotosta varten. Perusotos koulutukseen osallistujista pyritään kokoamaan yhteistyössä alan koulutuksen tarjoajien kanssa. Näitä organisaatioita pyydetään välittämään kyselyä eteenpäin opiskelijoilleen (kohderyhmänä maaseudun pienyrittäjät ja heidän henkilöstönsä sekä maaseudun aikuisopiskelijat). Otoksen valinnassa mm. huomioidaan alueellinen kattavuus kansallisesti. Tavoitteena on koota 500-1000 koulutukseen osallistujan otos maittain. 
  • Otoksen valinta/kontrolliryhmä: Otos kontrolliryhmäkyselyä varten kootaan erilaisista yritysluetteloista ja muista lähteistä. Kysely voidaan toteuttaa yhteistyössä esim. paikallisen kauppakamarin kanssa hyödyntäen heidän osoitetietokantaansa. Taloudellisista syistä on mahdollista, että kontrolliryhmälle suunnattu kysely toteutetaan vain yhden talousalueen puitteissa. Kansallisesti pyritään saamaan 50-100 vastaajan joukko kontrolliryhmäkyselyyn. 
  • Kyselyn toteuttaminen: Molemmat kyselyt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisenä kyselynä. Kuitenkin etenkin kontrolliryhmälle voidaan soveltaa mm. posti/puhelinkyselyä mikäli tämä on tarpeen. 
  • Kyselyn tulokset analysoidaan yhteisesti sovittuja analyysimenetelmiä käyttäen vertailtavuuden takaamiseksi. Kansallisten raporttien (7 kpl) lisäksi kirjoitetaan myös kansainvälinen synteesiraportti, jossa löydökset vedetään yhteen yleisemmällä tasolla. Kansalliset raportit julkaistaan hankkeen kotisivuilla englanniksi sekä kansallisilla kielillä.
 
<< edellinen sivu seuraava sivu >>