Observatorio > Observatoryn menetelmät > Kysely koulutuksen järjestäjille
 

Koulutuksen tarjoajakyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa koulutuksen järjestäjiltä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän, pk- ja mikroyrityksille suunnatun koulutuksen tarjonnasta. Tutkimuksen pohjalta tuotetaan ja julkaistaan kuvaukset parhaista käytännön esimerkeistä ja se muodostaa perusmateriaalin tarjontatilastoihin ja siihen liittyvään tietokantaan. Tutkimuksessa käytetään hyödyksi projektin aikaisemmassa vaiheessa koottua kirjallisuus- ja toimijakatsausta, jonka pohjalta on viimeistelty keskeiset tutkimuskysymykset, otos ja sen laajuus sekä tutkimuksen toteuttamistapa. Tutkimusmenetelmät ovat seuraavat:

  • Otoksen määrittäminen: Tutkimuksen aluksi on määritelty sopiva otoskoko kansallisella tasolla. Otos koostuu tieto- ja viestintäteknologiaa koulutuksissaan hyödyntävistä organisaatioista. Erityisesti mielenkiinto kohdistuu pk- ja mikroyrityksiin erikoistuneihin organisaatioihin, jotka toimivat maaseutualueilla. Tätä varten kansallisesti on eri lähteitä käyttäen koottu laaja tietokanta potentiaalisista organisaatioista yhteishenkilöineen. Tutkimukseen pyritään saamaan mukaan 50-150 organisaatiota maan koosta ja toimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä riippuen. 
  • Itse kysely toteutetaan sähköisen lomakkeen avulla. Lomake suunniteltiin yhteistyössä projektitiimin kesken ja se testattiin kussakin hankkeen partnerimaassa. Kysymyslomake on pääasiassa strukturoitu, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja helppoa. Kysymyslomakkeet käännettiin kullekin kansalliselle kielelle. Kyselyn toteuttamisesta vastaa kussakin maassa kyseisen maan hankkeen vastuullinen partneri. 
  • Kyselyyn vastanneista valitaan 10-15 organisaation osaotos haastatteluja varten. Haastatteluiden tarkoituksena on hankkia lisää ja syvällisempää tietoa parhaiden käytäntöjen (best practise case) toteuttamista varten. Laadullinen haastatteluaineisto on välttämätön, jotta varsinaiset case-kuvaukset voidaan toteuttaa ja analysoida. 
  • Koulutuksen järjestäjille suunnattu kysely toteutetaan myös muissa kuin hankkeen partnerimaissa EFVET:in kautta. Mahdollisesti myös muita kansainvälisiä organisaatioita voidaan käyttää koko EU:n kattavan tiedon hankkimiseksi.
  • Kyselyn tulokset analysoidaan yhteisesti sovittuja analyysimenetelmiä käyttäen vertailtavuuden takaamiseksi. Kansallisten raporttien lisäksi kirjoitetaan myös kansainvälinen synteesiraportti, jossa löydökset vedetään yhteen yleisemmällä tasolla. Raportit julkaistaan hankkeen kotisivuilla englanniksi. Tiivistelmät myös käännetään kansallisille kielille.

**Vastaamalla koulutuksen tarjoajille suunnattuun kyselyyn organisaationne pääsee mukaan Observatorion yhteistyöverkostoon ja mm. saa tietonsa Observatorin nettisivuille.

 
<< edellinen sivu seuraava sivu >>