Observatory > Observatory módszertan > Képzéseken résztvevők és kontroll csoport kérdőíveinek vizsgálata
 

A feladat célja az információk összegyűjtése a 7 résztvevő ország (Magyarország, Lengyelország, Görögország, Finnország, Egyseült Királyság, Spanyolország és Németország) IKT által támogatott szakmai képzés és oktatásban résztvevők köréből való mintavétel alapján az élethosszigtartó tanulással kapcsolatban, ideértve a KKV és mikrovállalkozások alkalmazottait, a vidéki terület egyéni vállalkozóit és azokat a munkanélkülieket is, akik a magán szektorban szeretnének munkát találni. Az összegyűjtött információkból elkészítik a képzésben résztvevők „profilját”, akik az IKT-t a vállalaton belül vagy kívül használják, tekintettel a társadalmi-gazdasági jellemvonásaikra, ideértve törekvéseiket és azt, hogy a tanulás ezen formája milyen mértékben járul hozzá szakmai előmenetelükhöz és személyes fejlődésükhöz. Maguk az IKT által támogatott képzés résztvevői mutatják be a „határozott” keresletet az effajta tanulás iránt. A kontroll csoport hasonló társadalmi-gazdasági jellemvonásokkal rendelkező, rurális terüteten KKV-nál dolgozó vagy munkát kereső tagjai is érintettek lesznek a „látens” kereslet jellemvonásainak megállapításában és a korlátok (pl.: IKT-hez és élethosszigtartó tanuláshoz való hozzáférés, attitűdök és kultúra) vizsgálatában. Az információkat 2 mintából nyerik, ebből fogják létrehozni az Observatory „keresleti szakaszát” és ez fogja szolgáltatni az alapinformációkat a „felhasználói statisztikákhoz” és a kapcsolódó adatbázishoz.

A felmérés szerkezete figyelembe veszi a 2 külön minta használtának szükségességét, az egyik az IKT által támogatott élethosszig tartó tanulás (a folyamatos szakmai képzések hangsúlyozásával) résztvevőiből (régebbi vagy jelenlegi) áll, a másik minta pedig a „kontoll csoport” (szakmai képzésen részt nem vevők). A kutatási módszer/terv főbb lépései az alábbiak:
a) A lerészletezett célok, változók, feltételezések meghatározása; a kérdőív szerkezetének létrekozása. A WP2 végrehajtása alatt végzett irodalmi áttekintést és a jelenlegi WP 3.1 részét alkalmazzák a kutatás tervezetének megalkotásánál. Csak sejteni lehet, hogy a kutatás tervezetében lévő változók törekednek az IKT-t cégen belül vagy azon kívül használó tanulók társadalmi-gazdasági és előremeneteli „profilját”, a kapott vagy lehetséges IKT által támogatott képzéstől való elvárásaikat,
a korlátokat és ösztönzőket és hogy a tanulás ezen formája milyen mértékben járul hozzá szakmai előmenetelükhöz és személyes fejlődésükhöz.
2 egymástól eltérő kérdőívet hoznak létre, egyet a képzésen részt vevők, egyet a kontroll csoport számára. A kérdőívek többnyire előrekódolt válaszokat tartalmaznak. Egy-két nyitott kérdés található a kérdőívben, amelyek lehetőségek adnak a válaszadónak, hogy saját szavaival fejezze ki a számára fontos elemeket.

b) Mintavétel. A képzésen részt vevők felmérésének mintavételi alapját országonként az érintett és megkérdezett képzést tartó szervezetek szolgáltatták. Ezen intézményeket felkérik, hogy tegyék elérhetővé a kérdőíveket jelenlegi résztvevőik számára, akik a rurális területek (többnyire KKV-nál dolgoznak vagy egyéni vállakozók) magán szektorában dolgoznak, vagy kívánnak elhelyezkedni. Ha a lekérdezés ezen úton nem lehetséges a személyes adatok biztonsága miatt, akkor az intézményeket felkérik, hogy juttassák el a kérdőíveket a projekt csapata által meghatározott szabályok alapján e-mailen keresztül a képzésen részt vevők egyik mintája számára, majd küldjék vissza a kitöltött (névtalen) kérdőíveket a projekt csapata számára. A minta szerkezete egy véletlenszerű kiválasztási ismérv alapján áll össze egy rétegzett bázis felhasználásával. A rétegeket olyan kritériumok alapján határozzák meg, mint földrajzi elhelyezkedés, a vállalat típusa és mérete, ahol a résztvevő dolgozik, beosztása illetve, hogy a képzést eredményesnek vagy eredménytelennek minősíti. A minta 500-1000 főből fog összeállni minden országban, az ország méretétől függően.

c) A kontroll csoport felmérésének mintavételi alapját a rurális területeken működő (kis és mikro) vállalatok listái szolgáltatták, amihez feltehetően az ipari kamara vagy a munkavállalók,- egyéni vállakozók szervezetein keresztül juthatunk hozzá. A vállalatok engedélyével e-mailen keresztül megkérdeznek egy vagy több olyan munkaválallót, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel minkahelyükön és még nem vettek részt szakmai képzésben vagy IKT által támogatott élethosszig tartó tanulás egyéb formáiban. Gazdasági okokból a kontroll csoport származhat egyetlen földrajzi régióból is. A minta 50-150 résztvevőből fog összeállni minden országban, az ország méretétől függően.

d) A kérdőívek interneten kersztül való eljuttatása. A képzésben részt vevők és a kontroll csoport számára készített kérdőívek minden résztvevő ország nyelvére lefordításra kerülnek, majd projekt csapata e-mailen keresztül eljuttatja ezen célcsoportok számára. Vagy a képzésben részt vevők mintájának alapját szolgáltató képzési intézményeken vagy a kontroll csoport mintájának alapját szolgáltató szociális partnereken keresztül jutnak el a kérdőívek. A kitöltött kérdőíveket visszaküldik elemzésre az adott ország projekt partnerének.

e) Az eredmények elemzésére egységes szerkezetet hoznak létre valamennyi partner számára. Számos táblázatot és kereszttabulálást alkalmaznak a kutatási feltételezések tesztelése és a kutatási célok végrehajtása érdekében. Az adatok beiktatását és statisztikai elemzését az egyes nemzeti partnerek végzik.

f) A megadott általános szerkezet szerinti 7 országjelentés elkészítése tartalomjegyzékkel és a táblázatok és ábrák felsorolásával (Magyarország, Lengyelország, Görögország, Finnország, Egyseült Királyság, Spanyolország és Németország). Minden országjelentés angolul és az adott ország nyelvén kerül bemutatásra.

 
<< előző oldal következő oldal >>